Biologisk mångfald

Med ekosystemtjänster och hållbar markanvändning verkar vi för biologisk mångfald. Orörd naturmark bebyggs sällan och vi lägger ofta sedumtak för att minska belastning på dagvattensystem, förbättra mikroklimatet och attrahera insekter och fåglar. Vi planterar träd och buskar och vi sätter ut fågelholkar runt om i staden.