2018 fyllde Galären i Luleå 30 år. Idag har företaget precis fyllt 35. Bolaget förvärvar, förädlar och hyr ut bostäder och kommersiella lokaler. Galären är Luleås största familjeägda fastighetsbolag med ett marknadsvärde på drygt 3 miljarder kronor. Men resan för jubilaren har inte varit enkel. Långt ifrån. Faktum är att den kantats av många bekymmer sedan 1988.

Ursprungligen startades Galären fyra år tidigare i Stockholm av Carl Erik Tåhlin. Efter juristutbildning skaffade sig Carl Erik erfarenheter som skulle lägga grunden till ett fastighetsbolag med verksamhet både i huvudstaden och i Luleå.

Carl Eriks karriär gick spikrakt från byråsekreterare och avdelningsdirektör på Patentverkets varumärkesbyrå till teknisk direktör på Nokia och Datapoint.

Omvandling till bostadsrätter
I samma veva blev det allt populärare bland stockholmare att ombilda hyresfastigheter till privata bostadsrättsföreningar och Carl Erik hade de specialistkunskaper som efterfrågades för att förvandla hyresbostäder till bostadsrätter.

Det blev startskottet för Galären. 1984 lämnade Carl Erik sin anställning på Datapoint och startade eget. Affärerna fick snabbt ”flyt och vind i seglen”, konstaterade Carl Erik och döpte därför sina första bolag till båttyper som Galären, Skonaren och Barkassen.

Ungefär samtidigt arbetade Carl Eriks yngre bror Gunnar i MAX-koncernen i Luleå. Gunnar ansvarade bland annat för Luleå Stads Hotell och delvis även för de interna byggprojekt som startades på hotellet.

I Stockholm gick Galärens affärer allt bättre. Carl Erik köpte fastigheter i Solna, Midsommarkransen och Hägersten, byggde bostadshus på Luntmakargatan i Stockholm city och medverkade i bildandet av ett nytt finansbolag med 100 miljoner kronor i utlåning.

Parallellt rullade ombildningarna vidare – som mest under ett år genomförde Galären på uppdrag 27 juridiska fastighetsförvandlingar.

Förvärv av italienskt kloster
Tillsammans med tre andra intressenter förvärvade Galären ett 800 år gammalt kloster i Toscana, Villa Montecchio. En framstående arkitekt i Florens anlitades, Stefano Crivelli, med uppdrag att rita om klostret till andelsbostäder för den svenska och italienska privatmarknaden.

Ungefär samtidigt slutade brodern Gunnar på MAX för att få tid att engagera sig i det italienska byggprojektet och andra fastighetsprojekt. Parallellt startades Galären i Luleå AB med Gunnar som verkställande direktör.

Galärens Luleåbolag förvärvade genast fastigheten på Varvsgatan 41, som tidigare tjänstgjort som Luleås hamnkontor. Huset renoverades och på vinden byggdes två nya kontorsvåningar för Galärens reklambyrå, Partners (senare namnändrad till Vinter).

En kort tid senare såldes Galärens samtliga fastigheter i Stockholm. Försäljningen gav 90 miljoner kronor i vinst, men försäljningen gjordes i grevens tid – bara några månader senare skulle finanskrisen slå till.

Bryggeriet i Luleå förvandlas
Men ännu syntes inga orosmoln på finanshimlen. Tillsammans med Skanska fastigheter förvärvade Galären Luleås gamla bryggeribyggnad; Byggprojektet var stort och inkluderade vid starten en helt ny stadsdel längs Luleälven, något som Luleå kommun inte nappade på.

Bryggeribyggnaden blåstes ut invändigt och de klassiska fasaderna anslöts till helt nya bjälklag; Invändigt skapades moderna kontorsmiljöer kring en glasad ljusgård och en helt ny restaurang; Landmärket Bryggeriet fick ett nytt arkitektoniskt uttryck mot Bergnäsbron och Varvsleden.

För Galären blev Bryggeriet en viktig men dyrköpt erfarenhet. Byggkostnaden landade på 32 miljoner mot budgeterade 22. Fördyringarna berodde främst på att Skanska gjorde omfattande tilläggsfaktureringar ett år efter slutbesiktningen. Visserligen vann Galären tvisten om tilläggskostnaderna, men projektet hade tömt bolagets kassa. Fastigheten i sin helhet såldes därför till hälftenägaren Skanska Fastigheter Nord.

Galären tar hand om Brandforsmagasinet
I nästa steg köptes 25 procent av fastighetsbolaget Karl Olsson Fastighets AB. Affären inkluderade Brandforsmagasinet med angränsande bostadsfastighet på Luleås centrumhalvö. Sedermera förvärvades hela fastighetsbolaget, som var ett av Luleås äldsta med anor från 1930-talet.

Galärens köp av klostret i Italien hade väckt uppmärksamhet bland Toscanas större mark- och fastighetsägare. Den italienska regeringen planerade för en ny skatt som särskilt skulle drabba dem.

Galären fick därför erbjudande om att köpa större delen av en toscansk by; Visningen av fastigheterna gjordes från en tungt beväpnad bilkortege – något som framkallade en hel del olustkänslor bland Galärens representanter och helt grusade den italienske fastighetsägarens dröm att få sälja av sitt bestånd för att klara skattebördan.

Finanskrisen skapar bekymmer
I mitten av 1980-talet avreglerades den svenska kreditmarknaden vilket ökade oron på finansmarknaden. Bankerna hade lånat ut stora belopp, inte minst till den kapitalintensiva fastighetsbranschen. Många fastighetsbolag saknade tillräckligt med kapital för att betala sina lån när räntorna steg och värdet på fastigheterna minskade.

Ingen var opåverkad av den finansiella turbulensen. För Galären kom svårigheterna slag i slag. Renoveringen av klostret tappade snabbt fart när projektets svenska delägare fick kalla fötter och drog sig ur. Galären tvingades avveckla satsningen och sälja klostret till italienska intressenter med 17 miljoner kronor i förlust.

Men en sak hann Galären rädda från Villa Montecchio – vinet! Hundratals flaskor vitt och rött Chiantivin kördes i ilfart ut ur Italien. Alla gränshandlingar hade förberetts noggrant, även beräkningen av den svenska alkoholskatten: 42 000 kronor i kontanter erlades utan prut till tullen i Helsingborg för att klostervinet skulle kunna ges bort som gåva till Galärens kunder och samarbetspartners runt om i landet.

Vid den här tiden kom intäkterna uteslutande från Galärens konsultverksamhet, inte minst från de dotterbolag som Galären i Stockholm var ägare eller delägare i. Bland dessa märktes bolag som Swedserv, Diator, CTI och Global Miljörevision.

Huvudkontoret flyttar till Bryssel
Mest framgångsrika var Diator och Swedserv (Swedish International Service) som utförde projekt i utvecklingsländer åt SIDA, Världsbanken och FN. Swedserv hade tidigare ägts under annat namn av Finansdepartementet med omfattande internationell verksamhet i Asien, Latinamerika och Mellanöstern.

De lönsamma konsultbolagen sökte fler uppdrag, inte minst inom den europeiska gemenskapen. Men eftersom Sverige ännu inte var medlem i EU kunde inte Galärens konsultbolag lägga anbud på den inre marknadens offertförfrågningar.

Carl Erik grundade då First Armada BV som 1989-95 blev Galärenkoncernens koncernkontor med säte i Bryssel; Man skulle kunna säga att Galären blev medlem i EU tre år före Sverige.

Etableringen i Belgien innebar starten för en rad europeiska fastighetsaffärer. I Florens köptes exempelvis Palazzo Octavianus, en central bostadsfastighet med biograf; I italienska Frascole köptes mark där arkeologiska urgrävningar pågick och där det senare planerades för nya bostäder; I nederländska Utrecht startades två projekt med nyproduktion av kontor.

Fastighetsaffärerna tar fart till sist
Konsultverksamheten var som sagt lönsam, men under finanskrisen tjänade Galären inte ett öre på de svenska fastighetsaffärerna. Affärsstrategin handlade i stället om en enda sak: Att överleva de magra åren. Det gjorde Galären. Vändningen kom i mitten av 1990-talet.

Då byggde Galären om Brandforsmagasinets lager och före detta järnaffär till bostäder – trots att många förväntade sig att Galären skulle utnyttja husets rivningsrätt. Men Galären ville ge det vackra huset en funktion värd att vårda. Därför räddades Brandforsmagasinet till eftervärlden.

I samma kvarter byggdes de befintliga bostadshusen på med en våning. Därefter köpte Galären av Nordbanken ett antal kommersiella fastigheter på Ytterviken och Storheden – fastigheter som banken tagit över under finanskrisen.

Parallellt köptes ett antal bostadsfastigheter i centrum, bl a i kvarteren Flundran och Torsken. Av Swedbanks dotterbolag Tornet köptes fastigheter i centrum och på Storheden. Under en följd av år genomfördes sedan flera förvärv av både centrala bostadsfastigheter och fastigheter på Luleås verksamhetsområden.

Galären utvecklade och sålde även radhus i kvarteren Båtshaken på Mjölkudden och Bilinspektören på Skurholmen.

Bolaget drabbas av växtvärk
I takt med nya förvärv ökade värdet successivt på Galärens bestånd. 2007 värderades företagets fastigheter till 800 miljoner kronor.

Den snabba tillväxten innebar ökad arbetsbelastning, vilket ställde organisationen under hård press. Styrelse, medarbetare och nära konsulter samlades därför till en intern framtidskonferens på Island. Nu skulle kompassriktningen tas ut för Galärens fortsatta färd.

Ett betydelsefullt inriktningsbeslut blev att 50 procent av värdet på fastigheterna skulle utgöras av bostadshus. På konferensen målsattes också att värdet på bolaget skulle dubbleras på fem år, en målsättning som infriades.

Socialt ansvarstagande affärsinriktning
Galären bestämde sig också för att ställa sig bakom EU:s initiativ till CSR (corporate social responsibility): Som företag ansvarar man för den påverkan man utövar i samhället där man verkar. Med CSR integrerades en rad sociala faktorer i affärsverksamheten såsom mänskliga rättigheter och socialt ansvar. Samtidigt sattes internt fokus på miljöfrågorna och en hållbar fastighetsförvaltning.

Galären blev Norrlands första medlem i Sweden Green Building Council och först i Norrbotten att bygga och miljöcertifiera både bostadshus och kommersiella lokaler. Steg för steg förändrade Galären sin position i Luleå. ”Vi bygger gröna hus” valdes som devis för att förstärka Galärens miljöinriktning.

I kvarteret Sparven byggdes de första miljöcertifierade bostadshusen. Fastighetens inre och yttre miljö kompletterades med konstnärliga utsmyckningar; Kort därpå beslutade Galären att investera i konst i anslutning till all nyproduktion av bostäder.

Under senaste decenniet har Galären tilldelats en lång rad utmärkelser, inte minst för sättet att integrera CSR och hållbarhet i fastighetsaffärerna. Bland priserna kan nämnas Årets fastighetsprofil (Fastighetsägarna), Energipriset (Luleå Energi), miljöstipendium (Luleå kommun), Stora Byggpriset (Byggmästareföreningen) Samhällsbyggnadspriset (Tyréns) och Årets varumärke (hjärnbalk, Luleå Näringsliv). Så sent som 2023 emottog Gunnar Tåhlin priset som Årets Företagare (Företagarna Luleå) under Luleå Business Awards.

Återskapandet av Bergströmska gården
Att Galären tar ett lokalt samhällsansvar visade man i köpet av Bergströmska gården, en klenod i Luleås historia. Huset överlevde den förödande stadsbranden 1887 och är ett av Luleås äldsta.

Bergströmska har genomgått en pietetsfull renovering i samarbete mellan Galären, Luleå kommun och Norrbottens museum. Varsamt har byggnadens ursprungliga utseende återskapats i kombination med en genomgripande interiör kontorsrenovering. På gården har en ny restaurang byggts för att göra den klassiska miljön intressant för fler Luleåbor.

 

Nya stadsradhusen Svanen-märks
Listan på Galärens fastighetsinvesteringar senaste decenniet är lång. Några exempel:

På Mjölkudden byggdes Luleås första stadsradhus, 45 trevåningshus. Stadsradhusen var de första Svanenmärkta husen i norra Sverige;

I befintligt bostadsbestånd har ett flertal totalrenoveringar genomförts i syfte att skapa moderna och trivsamma boendemiljöer. Många större lägenheter har byggts om till mindre samtidigt som nya våningar byggts på befintliga hus för att ytterligare öka utbudet på bostäder;

Luleås anrika Savoy Hotell återskapades sedan Galären blåst ut innanmätet och byggt upp ett helt nytt hotell med konferensläggning, Spa och restaurang;

I kvarteret Torsken byggdes fyra huskroppar samman till 62 bostäder, varav 47 i trygghetsboendet Floras Kulle. I samma fastighet har attraktiva affärslokaler tillskapats både på Storgatan och Hermelinsgatan. Konstverket Finna min plats av Pilar de Burgos i kvarteret slingrar sig längs fasaderna och på innergården är ett av Luleås största.

Ett av de mest spektakulära lokalprojekten är Alcatraz som invigdes 2017. Tillsammans med hotellentreprenören Stefan Karlsson investerade Galären 120 miljoner kronor i det 10 000 kvadratmeter stora upplevelsecentret längs Bodenvägen.

Luleås största familjeägda fastighetsbolag
Många av Galärens lokaler specialanpassas efter hyresgästernas behov. Bland verksamheterna i lokalbeståndet märks tjänsteföretag, butiker, gym, hotell och restauranger. Bland lokalhyresgästerna kan nämnas MAX Burgers AB, Svenska Kakel, SKF Sverige AB, Region Norrbotten, Luleå Miljöresurs AB (Lumire), Luleå Hockey, Securitas, YIT, Lindab, Praktiska Sverige AB, Coop Norrbotten och många andra.

På drygt trettio år har Galären blivit Luleås största familjeägda fastighetsbolag. Bröderna Carl Erik och Gunnar Tåhlin med familjer äger 50 procent var av företaget. Men framgångarna är förstås inte enbart ett verk av ägarna, det är främst ett resultat av professionella och engagerade medarbetare.

Vid bolagsstarten 1988 var Gunnar Tåhlin ensam medarbetare med kontoret i bilen. I dag är ca 30 personer anställda vid företagets olika team för projekt, förvaltning, försäljning, kommunikation, ekonomi och HR.

Samarbeten som ger staden liv
Galären har ett omfattande samarbete med en lång rad konsulter och samarbetspartners. Arkitektbyrån Stark Arkitekter (fd. Tirsén & Aili) är ett av de företag Galären samarbetat med längst. Galären sponsrar stadens kulturliv, Luleås elitidrottslag både på dam- och herrsidan och företaget har varit ständig sponsor till Luleå Pride.

Inför bolagets 30-årsjubiléum tog Galären fram en ny affärsplan som vilar på visionen om den goda staden. Galären älskar nämligen Luleå; Går det bra för Luleå så går det bra för Galären. Men det kräver att företaget fortsätter bidra till Luleå och till livet mellan husen.

För Galären handlar allt om att ge staden liv.