Sociala hållbarhetsaspekter i projektet

Det skapas 4–5 nya lokaler i markplan med skyltfönster för tryggare samt en mer inbjudande gatumiljö. Flera entréer mot gatan tillför liv och även trygghet. Gestaltningsmässigt utförs de med inbjudande uppglasningar och volymer. Hörnet mot korsningen markeras tydligt.


Inbjudande gatumiljö med fler entréer mot gatan som tillför liv. Skiss av Stark Arkitekter.

Det uppbyggda gårdsbjälklaget och takterrassen skapar förutsättningar för både en intim gårdsmiljö för de boende med till exempel barnlek, utegrill, planteringar mm. såväl som en positiv utblick för kringboende

I fastigheten kommer det att finnas gemensamhetsytor för rekreation i vardagen, för fest, hobbyverksamheter, föreningsliv mm. Generösa och trygga entréer som förstärker upplevelsen av att komma hem eller ta emot vänner. Det kommer att vara lätt att äga en cykel eller en bil man är rädd om. Som boende eller besökande till fastigheten ska man veta att ett funktionshinder inte är ett problem då tillgänglighetsanpassning är prioriterad.

För att ytterligare förstärka möjligheterna till samvaro bygger vi på taket till den lägre byggkroppen en gemensam uteterrass i bästa solläge. Detta ger även de minsta lägenheternas hyresgäster med sina franska balkonger tillgång till en attraktiv utemiljö.

Byggnadens arkitektur

Den nya bebyggelsen i kvarteret Gäddan ska utmana staden och ta plats. Fastigheten får fasader mot gatorna som präglas av en modern, något stram och elegant arkitektur som håller över tid. Byggnaden får en arkitektonisk stark gestaltning som både smälter in i och förstärker den befintliga stadsmiljön. Olika höjder och karaktärer på byggnadsvolymerna, genom varierande material och kulörer, bryter ner helheten till en för staden anpassat koncept.

Tegel med väl genomarbetade detaljer blir på gatufasaderna det dominerande materialet. Ett material som står sig väl över tid såväl tekniskt som stilmässigt.

Det blir franska balkonger mot Varvsgatan med grunda utstick (ca 700 mm) för att klara brand och förbättra bulleravskärmning samtidigt som ljusinsläpp och utblickar kan optimeras. För att förstärka hörnlösningen skapas där indragna balkonger som ger byggnaden ytterligare karaktär och detaljrikedom.


Grunda balkonger som klarar brand och förbättrar bulleravskärmningen mot Varvsgatan. I hörnet skapas indragna balkonger. Skiss av Stark Arkitekter.

Ett uppglasat transparant trapphus blir en viktig del för fastigheten. Det delar upp de olika volymerna, ger ljus, trevnad och trygghet till trapphus samt tillför liv till stadsmiljön.

En hög sockelvåning förstärker stadskaraktären och tillför gatumiljön mångfald, funktioner och entrépunkter genom stora uppglasade butiks- och lokalytor. Sockelvåningen förstärks ytterligare av en baldakinlösning som ger bra funktioner för belysning, skyltning samt eliminerar risken för mindre snöras från fönsterbleck samt takfot mm.

Mot gårdssidan planeras en mer intim miljö med ”varmare” material och kulörer med egen karaktär. Inslag av trä, generösa fönsterpartier, privata uteplatser längs loftgångar ska skapa en väl skyddad, upplevelserik, intressant och trygg gårdsmiljö. Gården kompletteras med en stor gemensam takterrass med fin utsikt mot södra hamnfjärden.


Takterrass med utsikt mot södra hamnfjärden. Skiss av Stark Arkitekter.

Vi avser att bygga över Blomkvistgatan på samma sätt som den är överbyggd vid Sandviksgatan med ett generöst släpp i höjd och bredd skapar en stadsmässig portik. Gatan kan vara kommunal eller genom servitut betjäna de två fastigheter som använder denna. I samband med portiken ordnas för bostäderna en stor, transparent och orienterbar entré som skapar tydlighet och trygghet för boende, besökare och övriga som rör sig i staden

Lägenheterna får en invändig takhöjd om 2,7 meter vilket väsentligt förbättrar den upplevda känslan i boendet. Detta kombineras med extra höjd på fönstren för att maximera dagsljusinsläppet (2,3 meter ök fönster invändigt).

Mot loftgångarna fås privata zoner som kan nyttjas som uteplatser i direkt anslutning till bostadsentréerna. Detta ger också större förutsättningar att glasa upp mer mot denna sida. Smarta lösningar i bostädernas entrédelar ger dessutom flexibla lösningar som kan förstärka nyttjandet av lägenheten och uteplatsen.


Skiss med exempel på lägenhet och loftgång med privat zon intill lägenhetsentrén. Skiss av Stark Arkitekter.

En genomtänkt gestaltning och god arkitektur förstärker förutsättningarna för en bättre livscykelanalys, skapar mervärden för såväl fastighetsägare som hyresgäster och betraktare samt tillför staden positiv utveckling.