Detaljplaneprocess startad för utveckling av kv. Flundran i Luleå centrum

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att upprätta en ny detaljplan kring Galärens önskan om att förtäta kvarteret Flundran i Luleå Centrum med bostäder, hotellrum och parkeringar under mark. Idag går kommunen ut på samråd med planförslaget.

Galären äger sedan flera år tillbaka fastigheterna Flundran 6 och 7, som är under sammanläggning med en gemensam tomtyta på 2 808 kvm. Flundran 6 innehåller ett äldre hus, Hotell Amber, på Stationsgatan 67. Flundran 7 har ett hotell i markplan och 3–4 våningar med bostäder på adresserna Hermlinsgatan 10 A-B och Stationsgatan 65A-B.

Den nya planen tillför 22 nya bostäder med 1–3 rum och kök och 18 nya hotellrum för long stay på bottenplanet och en utökning med 23 parkeringsplatser under mark i en byggnadsvolym som stäcker sig i bakkant på de båda fastigheterna.

Utöver detta vill Galären skapa en trevlig innergårdsmiljö på fastigheten med buskar, planteringar, vackra stenläggningar och cykelparkeringar med och utan klimatskydd.

Gunnar Tåhlin, vd på Galären, kommenterar planerna:

– Vi vill utveckla kvarteret då fastigheterna på Stationsgatan och Hermelinsgatan har en stor potential. Den nya kompletterande gårdsbebyggelsen i kvarteret Flundran ska tillföra möjlighet till nya bostäder och verksamheter med större täthet i innerstaden och samtidigt skapa högre kvalité och detaljrikedom på gårdar och utemiljöer.

De nya byggnadsvolymerna anpassas i höjd till angränsande bebyggelse, infallande solljus och skuggbildningar.

Den befintliga byggnaden på Flundran 6, Hotell Amber, framhävs ytterligare och får en gårdsmiljö som svarar upp mot den kulturhistoriskt intressanta byggnaden.

Gårdsmiljön kompletteras med en generös gemensam takterrass samt sedumtak på övriga takytor för att skapa en så attraktiv och grön utemiljö som möjligt. Genom det nya parkeringsytorna under mark skapas en spännande gårdsyta med entréer, uteplatser och planteringar.

Hotellrummen som planeras i markplanet får små dedikerade uteplatser och egen cykelparkering som tillför spännande verksamhet, liv och rörelse.

– En genomtänkt gestaltning och god arkitektur förstärker förutsättningarna för en bättre livscykelanalys, skapar mervärden för såväl fastighetsägare som hyresgäster och betraktare samt tillför staden positiv utveckling, säger Gunnar Tåhlin. Vi har skapat nya gårdsmiljöer med förtätning på flera håll tidigare i staden och ser dem som spännande komplement, berättar Gunnar Tåhlin vidare.

Detaljplanen ställs ut till den 24 augusti 2022. Beslutet att anta detaljplanen ska fattas av Stadsbyggnadsnämnden.

För mer information kontakta gärna:
Gunnar Tåhlin, vd Galären i Luleå
Tel: 070-648 14 10, mail: gunnar.tahlin@galaren.se

Lunchstängt fredag 12 april

Lunchstängt fredag 12 april

Den 12/4 håller vi lunchstängt i bobutiken mellan kl. 12.00-13.00. Välkommen in under våra öppettider.
Årets pris har fokus på kulturen

Årets pris har fokus på kulturen

Galären delar årligen ut Kultur- och samhällsbyggnadspriset. 2024 fokuserar priset på kulturen. Läs mer om årets pris och juryarbetet här.
Förhandlingen om de nya bostadshyrorna för 2024 är klar

Förhandlingen om de nya bostadshyrorna för 2024 är klar

Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 5,45 procent.