Allmänt
I denna integritetspolicy anges hur Galären samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i samband med att du söker lägenhet/parkering hos oss eller hyr en lägenhet/parkering hos oss. Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Ansvarig för behandling av personuppgifter
Galären i Luleå AB, org.nr. 556069-5081, Västra Varvsgatan 18, 972 36 Luleå. Galären är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med ändamålen att Galären ska kunna uppfylla skyldigheter som hyresvärd samt kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet.

De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, årsinkomst, typ av inkomst, typ av studier, önskad bostad, önskad tillgänglighet eller önskat bostadsområde. Erbjuds du en ny bostad kan vi även behandla personuppgifter vi får om dig via kreditupplysning och referenser.

Grund för behandling av personuppgifter
När du söker lägenhet behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att inhämta information om lägenhetssökande för att förmedla lägenheter inom vår uthyrningsverksamhet. När du är hyresgäst behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd utifrån hyresavtalet och lagstiftning som reglerar hyresförhållandet. Dina personuppgifter behandlas också för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter inom bokföring och skatt. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades för. Samma personuppgift kan lagras för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Många av dina personuppgifter som hyresgäst sparas under hela hyrestiden och tills samtliga fordringar är slutreglerade.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du önskar söka ny bostad. Det innebär att du måste uppdatera dina personuppgifter/din registrering minst var 12:e månad. Gör du inte det makuleras din registrering och dina personuppgifter och sökandeprofil finns inte längre hos oss. 

Säkerhet
Galären har utvecklat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vem delar vi dina personuppgifter med
Galären lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, kundundersökning, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför reparationer och underhåll. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag. I samband med hyresförhandlingar kommer relevanta delar av dina uppgifter att delas med hyresgästorganisationer. Om du söker en bostad hos en annan hyresvärd så kan vi komma att lämna boendereferenser gällande dig.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register. Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem. Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål. Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning. Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig. 

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Rätt till klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via ovan angivna kontaktuppgifter, se punkt 2. Du har även rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter hos:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se