Galärens sociala ansvarstagande, CSR, omfattar bl a att värna om god arbetsmiljö och etiska riktlinjer, att motverka diskriminering och förespråka mångfald, att bygga och förvalta hållbart. Vår hållbarhetspolicy syftar till att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Energieffektiviseringar

Luleå är en metereologiskt kall region med vinter och mörker nästan sju månader om året. Vårt fastighetsbestånd förbrukar stora mängder energi, särskilt vinterhalvåret. Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för närmare 40 procent av landets energiförbrukning. Därför ger vi hög prioritet till energibesparingar och hållbara investeringar.

Vi har startat en rad förbättringsprojekt inom energieffektivisering, driftoptimering och innemiljö för att hushålla med resurser och skapa en mer hälsosam innemiljö. Vi kan konstatera att åtgärderna fått positiva effekter i form av minskad energiförbrukning.

Minskad klimatpåverkan

Inom miljöområdet vill vi förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan. Vi har koll på miljölagstiftningen, Sveriges miljömål och de globala initiativ som sker på miljöområdet. Vår påverkan är störst inom energi, inneklimat, material, avfallshantering och transporter. Vi arbetar medvetet med att minska vår klimatpåverkan och tar successivt steg för att bli bättre och minska våra utsläpp av växthusgaser.

Elbilar och laddhybrider

Som ett led i att minska vår direkta påverkan på klimatet, har vi installerat en mängd laddstationer samt uppgraderat företagets vagnpark med elbilar och laddhybrider. Samtliga arbetsfordon och poolbilar utgörs av elfordon, alla tjänstebilar är elhybrider med låga CO2-utsläpp. Vi försöker planera beställningar och fastighetsskötarnas ronderingar för att minska mängden lokala resor.

Säker byggprocess

Vi ställer samma krav på våra samarbetspartners som vi har på oss själva. Därför måste våra byggpartners använda databaserna BASTA eller Byggvarubedömningen för att säkerställa att inga hälso- eller miljöfarliga material byggs in i nyproduktion eller ROT-projekt.

Ekosystemet värnas

För att påverka den biologiska mångfalden positivt arbetar vi med ekosystemtjänster och hållbar markanvändning . Exempelvis bygger vi sällan på orörd naturmark och vi använder sedumtak som minskar belastningen på dagvattensystemet, förbättrar mikroklimatet och attraherar insekter och fåglar; Sedumtak finns bl a på bostadsfastigheterna i kvarteret Sparven, Torsken och Radiomasten.

Framtidsinvesteringar

Den tid och de pengar vi satsar på miljöarbete är värdefulla strategiska investeringar för framtiden. I många år har vi tagit investeringar för att vara först på lokalmarknaden att testa certifieringar som varit nya för fastighetsbranschen i norr. Det har bidragit till energibesparingar, mindre klimatpåverkan och hälsosammare innemiljö för våra hyresgäster. Förhoppningsvis har det också stimulerat branschkollegor att följa efter med egna initiativ. Ju fler som bidrar till en hälsosam miljö, desto bättre.

Certifieringssystemen

Miljöcertifieringar bidrar till att kvalitetssäkra vårt arbete och bekräftar att vi gör rätt saker på rätt sätt. Galären arbetar med systemen Green Building, Miljöbyggnad och Svanen. Exempel på utmärkelser vi tilldelats för hållbarhet och ansvarsfull planering:

Luleå kommuns företagarstipendium, Stora Byggpriset, Årets fastighetsprofil, Lule kommuns miljönämnds stipendium för hållbar utveckling, Tyréns samhällsbyggnadspris, Näringslivets pris för Årets varumärke samt Region Norrbottens och Almi Företagspartners miljöpris.

Galären nominerad till priset som Årets Företagare

Galären nominerad till priset som Årets Företagare

Vi är stolta och glada över att vara en av de tre finalisterna till priset.
Ändrade öppettider med anledning av Kristi himmelsfärd

Ändrade öppettider med anledning av Kristi himmelsfärd

Torsdag 18/5 och fredag 19/5 håller Galärens kontor stängt. Se våra aktuella öppettider för veckan här.
Ny service tar plats på Skutviken

Ny service tar plats på Skutviken

Pickup food har öppnat i våra lokaler på Midgårdsvägen 13 i Luleå. Läs mer om det nya konceptet här.